Flora & fauna

Toen de mens de rivieren begonnen te temmen, verdween de riviernatuur. Er kwamen dijken en kunstmatige oevers en de uiterwaarden werden weiland en bouwland. 

Tijdens hoogwater overstromen de uiterwaarden. De Gelderse Poort is zo’n gebied waar dit gebeurt. Het ligt aan het begin van de Nederlandse rivierdelta en loopt van Nijmegen, Kleve, Arnhem en Emmerik langs de oevers van de Waal, Bijlandsch Kanaal, Pannerdens Kanaal, Nederrijn en Rijn. 

Staatsbosbeheer heeft inmiddels in grote delen van het gebied riviernatuur ontwikkeld en daarmee is een groot deel van de uiterwaarden teruggegeven aan de natuur en aan de rivier. Als gevolg hiervan vind je er unieke flora en fauna die ook ‘leven met het water’. Zo vind je er in de kleine zijriviertjes vissen die hun eitjes leggen en de rivier gebruiken als kraamkamer. Ook zijn er bijzondere ooibossen gekomen. De meren, nevengeulen, moerassen en ooibossen vormen een paradijs voor vissen, vogels en talloze insecten. En ieder jaar komen er weer nieuwe zeldzame planten bij. Tevens grazen er wilde paarden en runderen. Als bezoeker kun je in de Liemers op bepaalde plekken struinen buiten de gebaande paden, uniek in Nederland! 

In het oosten van de Gelderse Poort liggen de Rijnstrangen. Dit unieke natuurgebied wordt gevormd door een stelsel van oude rivierlopen die begroeid zijn geraakt en nu moerassig zijn. Het herbergt het belangrijkste rietmoeras van de Rijntakken. Het is een broedgebied van zeldzame rietvogels, zoals de roerdomp en de grote karekiet. Nergens anders zo ver stroomopwaarts langs de grote rivieren in Nederland leven deze vogelsoorten.